Provozní řád festivalu

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany v kempu festivalu Plechovka Fest jejímž provozovatelem je společnost THEBIG s.r.o., sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 073 32 262 .

Provozní doba kempu je stanovena od pátku 3.7. 2018 od 15:00 hod. do neděle 7.7. 2018 do 12:00 hodin. Všichni ubytovaní hosté musí opustit prostor kempů nejpozději v den a hodinu ukončení provozu – tedy do 8.7. 2018 do 11:00 hodin.

Bezpečnostní agentura je oprávněna kontrolovat obsah vnášených zavazadel a činit osobní prohlídky pro zajištění bezpečnosti návštěvníků kempů a dodržování tohoto provozního řádu.

V době od 24:00 hod do 07:00 hod je nutné v prostorách kempu dodržovat noční klid.

Platí přísný zákaz v prostorách kempů hlasitě pouštět reprodukovanou hudbu nebo produkovat hudbu/zvuky přes zesilovací zařízení a to v jakoukoliv dobu. Opakované neuposlechnutí žádosti o vypnutí reprodukované hudby/rušen zvuky může vyústit ve vykázání návštěvníka z prostor kempu bez nároku na náhradu.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách kempů.

Je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, obranných sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin a nebezpečných předmětů.

Rozdělávání ohňů v areálu kempu je přísně zakázáno!

V kempech není návštěvníkům povoleno vyhrazovat si vlastní dodatečný prostor. Platí přísný zákaz používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva v celém areálu kempů.

Osoby ubytované v kempech jsou povinny dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

Hosté kempů jsou povinni dávat svůj komunální odpad pouze do určených nádob. Odpad, jako papír, plasty, případně sklo je třeba odhazovat do nádob na tříděný odpad, umístěných v kempu a i na dalších místech v areálu.

Pokud neopustí návštěvník kemp po končení jeho provozní doby budou pověření pracovníci provozovatele zbylé stany z bezpečnostních důvodů nuceni odstranit kvůli likvidaci technického vybavení kempů. Provozovatel v takovém případě neručí za případné škody na takovýchto stanech a předmětech v nich zanechaných.

Provozovatel si vyhrazuje z bezpečnostních důvodů právo neumožnit stavbu stanových altánků, případně se dožadovat jejich demontáže, hrozí-li nebezpečí větrných poryvů, bouřek apod. V případě nepřítomnosti majitele si vyhrazuje právo takové konstrukce pomocí pořadatelské služby demontovat.

Provozovatel je oprávněn usazovat stavby stanů na určené místo, především je-li nutné zaručit dostatek místa pro všechny návštěvníky nebo pokud hrozí případné nebezpečí (pád větví, stromů apod.) anebo pokud jde o stavbu zasahující do prostor vyhrazených pro průjezd servisních, hasičských a zdravotnických vozů.

Provozovatel neručí za věci volně odložené v areálu kempů. Pro cenné věci a osobní doklady doporučujeme použít služeb úschoven. Nezanechávejte je bez dozoru v stanech.

Pro přivolání první pomoci, která je nepřetržitě na festivalu zajištěna můžete kontaktovat jakéhokoliv pracovníka pořadatelské služby (pracovníci bezpečnostní agentury apod.) Stánek zdravotníků je umístěn u hlavním vstupu do festivalového areálu.

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempů. Každá osoba, která závažným způsobem poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempů vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500,- Kč nebo dle skutečné výše.

Porušení povinností vyplývajících z provozního řádu může být postihnuto jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., nejedná-li se o trestný čin.

Ve sporných otázkách v tomto řádu neuvedených, rozhodne provozovatel kempů.

Provozovatel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit voluptate, quas fugit facere possimus facilis odio delectus laborum id nobis expedita vitae molestiae a. Magnam aliquid architecto magni, quos omnis.